Menu

ແຜນພັດທະນາດ້ານໂຄງຮ່າງ IT

ທະນາຄານ ແຫ່ງສປປລາວ ຈຳປາສັກ 2019 -2020

1. ການສ້າງ ເວບໄຊ

-        ຂະຫຍາຍຄວາມ: ​ແມ່ນການສ້າງພື່ນທີ່ໃນການນໍາສະເໜີງານ​​ໃຫ້ອົງກອນແລະສູ່ສັງຄົມຮັບຮູ້

-        ໂຄງສ້າງເວບເພສ: ໂຄງປະກອບລວມຂອງບັນດາໜ້າເວທີ່ຈະໄດ້ສ້າງຂື້ນ​​ໃນລົງຂໍ້ມູນ

-        ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ: ອົງກອນ​​ໃຊ້ເປັນບ່ອນນໍາສະເໜີບົດລາຍງານແລະເປັນບ່ອນແລກປຽ່ນຂໍ້ມູນ

-        ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ອົງກອນກໍ່ຄືບັນດາພະແນກການເປັນເຈົ້າການຄຸ້ມຄອງຕາມສິດມອບໃຫ້

-        ງົບປະມານ:

v  ສ້າງໜ້າເວບໄຊ ເຊົ່າ IP+ Domain :    Domain 550.000 x 3 = 1.650.o00 + IP 720.000 x 3 = 2.160.000  = 3.810.000 ກີບ/3 ປີ

v  ອຸປະກອນຮັບໃຊ້: Server Computer : 8.000.000 ກີບ / 8 ປີ

-        ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ໄດ້ 100%

2.  ລະບົບໂອນຂໍ້ມູນພາຍໃນ

-        ຂະຫຍາຍຄວາມ: ການ​​ໂອນຂໍ້ມູນອອນລາຍພາຍໃນແລະພາຍອກໂດຍຜ່າລະບົບ FTP  ແລະ ລະບົບ ແຈທ໌ ອອນລາຍ ຜ່ານໜ້າແວບ ທຫລ.ພຕ 

-        ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ: ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນບໍ່ຕິດວາຍຣັດຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ USB ພຽງແຕ່ມີອິນເຕີເນັດກໍ່ສາມາດເອົາຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງໄດ້ແລະສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ພະນັກງານຂອງແຕ່ລະພະແນກການໃນອົງກອນ​.

-        ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ບັນດາພະແນກການໃນອົງກອນຮັບຜິດຊອບຕາມສິດໜ້າທີ່ມອບໃຫ້

-        ງົບປະມານServer Computer core I5  : 5,000,000 ກີບ

-        ອຸປະກອນຮັບໃຊ້: Server Computer FTP ​ໃຊ້ເນື້ອທີ່ບັນທືກ 1000 GB

-        ໄລຍະເວລາສ້າງ 2 ເດືອນ

                    3. ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຜ່ານເຄືອຂ່າຍພາຍໃນແລະພາຍນອກ

-      ຂະຫຍາຍຄວາມ: ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມໂດຍຜ່ານລະບົບກ້ອງວົງຈອນອອນລາຍລະບົບແຈ້ງ​​ເຕືອນເຂົ້າຫາໂທລະສັບມື​​ຖືແລະກວດກາກ້ອງຜ່ານມືຖື(ສະເພາະຄະນະສາຂາ)

-      ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ: ສະດວກສະບາຍໃນການກວດກາແຕ່ລະຈຸດສະຖານທີ່ຂອງອົງກອນ

-      ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ພະແນກຫ້ອາການ ​- ຈັດຕັ້ງ

-      ງົບປະມານ: ມີ​​ແລ້ວນອນໃນງົບປະມານຕືກໃໝ່ແລະເຊົ່າ IP ​ແມ່ນນອນໃນງົບປະມານການສ້າງ Website

-      ອຸປະກອນຮັບໃຊ້: ກອ້ງວົງຈອນິດມີ​​ແລ້ວນອນໃນງົບປະມານຕືກໃໝ່

-      ໄລຍະເວລາສ້າງ 80 %

4. ລະບົບລາຍງານອອນລາຍ - ແຈ້ງການ ອອນລາຍ

-      ຂະຫຍາຍຄວາມ:  ​ແມ່ນການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມ ​​ເຊັ່ນວ່າ:  Mymail  ໃນວຽກແຈ້ງຂ່າວສານບົນມືຖືໃຫ້ເຖີງມືຖືຂອງບັນດາພະນັກງານໃນອົງກອນ

-      ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ: ສະດວກສະບາຍໃນການແຈ້ງຂ່າວສານ​​ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນອົງກອນຮັບຮູ້ໃຫ້ທັນການທັນເວລາ.

-      ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ພະແນກຫ້ອາການ ​- ຈັດຕັ້ງ

-      ງົບປະມານ: ​ແມ່ນໃຊ້ລະບົບອີນ​​ເນັດ WIFI ແຕ່ນອນຢູ່ໃນງົບປະມານ​ ເຄື່່ອນໄຫວວຽກງານ IT ທຫລ.ພຕ

-       ​ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້: ​​ເຕົ້າປ່ອຍສັນຍານWIFI ​ແຕ່ນອນຢູ່ໃນງົບປະມານ​ ເຄື່່ອນໄຫວວຽກງານ IT ທຫລ.ພຕ

-      ໄລຍະເວລາສ້າງ 3 ເດືອນ  ໃຫ້ແກ່ 7 ພະແນກ    80% 

5. ລະບົບສັງລວມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທະນາຄານທຸລະກິດ 4 ​ແຂວງາກໃຕ້

ຂະຫຍາຍຄວາມ:ຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຮັບຂໍ້ມູນຂອງບັນດາທະນາຄານ 4 ​ແຂວງພາກໃຕ້ໂດຍການສ້າງ user ​ແລະ password ​ໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດສົ່ງ​ - ຮັບຂໍ້ມູນ ​ໃຫ້ເຖິງວິຊາການຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍຜ່ານລະບົບ  ເມລ໌ ເສີບເວີ ຂອງ ທຫລ.ພຕ  ການໂອນຂໍ້ມູນອອນລາຍໂດຍບໍ່ໃຫ້ຜ່ານລະບົບ ອີເມລຂອງຕ່າງປະເທດຄື: Hotmail , yahoo, Gmail ອື່ນໆ…..

-     ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ: ສະດວກສະບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຮັບປະກັນກວດກາຄວາມປອດໄພລະຫ່ວາງທະນາຄານແຫ່ງປປລາວກັບບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ

-      ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ:  ພະແນກຫ້ອາການ ​- ຈັດຕັ້ງ (IT) , ບັນດາ​ພະນັກງານ ຂອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂອງ​ຜູ້ທີ່ໄດ້ການແຕ່ງຕັ້ງຮັບຜິດຊອບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ນັ້ນໆ ໃນ ທຫລ.ພຕ

-      ງົບປະມານ: 5,000,000 ກີບ

-      ອຸປະກອນຮັບໃຊ້: Server Computer ເມລ໌ ເສີບເວີ   ​ໃຊ້ເນື້ອທີ່ບັນທືກ 1000 GB

-      ໄລຍະເວລາສ້າງ 2 ເດືອນ   80%

6. ລະບົບຄຸ້ມຄອງກວດກາ​ ເວລາ​ ​ເຂົ້າ - ອອກ ​ໂມງການ​ ຂອງພະນັກງານ ​​  

-      ຂະຫຍາຍຄວາມ:  ​ແມ່ນການນໍາໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມສະແກນລາຍມີເພື່ອຕິດຕາມສະຫຼຸບແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ຄະນະເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດປະເພດພະນັກງານ

-      ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ: ສະດວກສະບາຍໃນການຕິດຕາມການເຂົ້າ - ອອກຂອງພະນັກງານວິຊາການໃນອົງກອນ

-      ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ພະແນກຫ້ອາການ ​- ຈັດຕັ້ງ

-      ງົບປະມານ: ​​(ປັບປຸງລະບົບເກົ່າ) + ຊື່ເພີ່ມ ສະແກນໃບໜ້າ 3,500,000 ກີບ

-       ​ອຸປະກອນຮັບໃຊ້: ລະບົບເຄື່ອງສະແກນລາຍມື

-      ໄລຍະເວລາສ້າງ 2 ເດືອນ 95%

  ດັ່ງນັ້ນຈື່ງນໍາສະເໜີມາຍັງທ່ານຄົ້ນຄ້ວາແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ກັບແຜນດັ່ງກ່າວຕາມເຫັນຄວນດ້ວຍ

 

 7. ລະບົບຄຸ້ມຄອງ​ ສັນ​ຍານ​ວາຍແມັກ (Wimax)

 - ຂະຫຍາຍຄວາມ:      ແມ່ນ​ ການ​ສົ່ງສັນ​ຍານ​ຄວາມ​ຖີ​ ໄລ​ຍະ​ໄກ 2.4 GHz  ແບບ wifi  ໃຫ້​ແກ່ ອຸ​ປະ​ກອນ ຄອມ​ພິວ​ເຕີ  ແລະ ມື​ຖື , 5 GHz  ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ໄກ​ 1 ເຖິງ  27 Km

- ໂຄງສ້າງ Wimax:     ເຄື່ອງ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ 1  ເຄື່ອງ​ແມ່ ກະ​ຈ່າຍ​ສັນ​ຍານ ໄດ້​ເຖີງ  126 ເຄື່ອງ​ຮັບ ໜ່ວຍ​ລຸກ

- ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:    ເໜາະ​ສຳ​ລັບ ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາ​ຂ່າຍ​ສັນ​ຍານ ​ການ​ສົ່ງ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ມັນ​ຕີ​ມີ​ເດຍ ລວມ​ຟາຍ(​ຮູບ , ປະ​ເພດ​ຟາຍ ອອບ​ຟີກ , ເພງ, ໜັງ ອື່ນໆ ...) ແລະ ທັງ​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ສັນ ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຈາກ​ຈຸດ​ນື່ງ ຫ​າ ຫຼາຍ​ຈຸດ       ຂອງ​ຂອບ​ເຂດ​ ມູມ 45 , 90 ອົງ​ສາ ເຄື່ອງ​ຮັບ. ສາ​ມາດຕັ້ງ​ເປັນ​ສັນ​ຍານຫຼັກ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ ຄອມ​ເສີບ​ເວີ ຕ່າງ​ໆ ຄື: Web server , FTP server , Mailserver , library , slide board .

- ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບພະ​ແນກ​ຫ້ອງ​ການ , ຄະ​ນະ​ອາຍ​ທີ ສາ​ຂາ​ທະ​ນາ​ຄານ  ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ  ພະ​ແນກ ໄປ​ສະ​ນີ ໂທ​ລະ​ຄົມ ແລະ​ ການ​ສື​ສານ​ແຂວງ

- ງົບປະມານ:                1 ເຄື່ອງ​ແມ່ 1,350,000 ກີບ  ,1 ເຄື່ອງ ລູກ 950,000 ກີບ  , ເຕົ້າ​ວາຍ​ຟາຍ 1 ເຄື່ອງ 450,000 ກີບ  , ສາຍ​ແລນ​ແຄັດ6 ປະ​ເພດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ນອກ​ອາ​ຄານ 1 ແກັດ 300 ແມັດ = 1,350,000 ກີບ

- ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ : 1,320,000 /1 ປີ

- ໄລຍະເວລາ ຕິດ​ຕັ້ງ :  2 ວັນ

                                                 

000959051
ມື້ນີ້
​ມື້​ວານ
​ອາ​ທິດນີ້
​ອາ​ທິດ​ກ່ອນ
​ເດືອນນີ້
​ເດືອນກ່ອນ
​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ
21
537
4721
950383
6059
27475
959051

​ວັນ 09 ເດືອນ 08 ປີ 2020 00:30
Copyright@ 2014 bolch.la  ທ​ຫລ.ພ​ຕ