ກຸ່ມ​​ພະ​ແນກ ຫ້ອງ​ການ - ຈັດ​ຕັ້ງ

ບົດລາຍງານລາຍຮັບ- ລາຍຈ່າຍ  ການ​ໂອນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນກ    ການ​ໂອນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ ລະຫ່ວາງ ພະ​ແນກ 
 level1.ປະຈໍາເດືອນ  point
folder
  ​ທ່ານ ຄອນ​ສະ​ຫວັນ  point to point
 level22.ປະຈໍາງວດ  pointfolder  ທ່ານ ນາງ ວຽງ​ນິດ​ດາ   
 level3          3. ປະຈໍາປີ  My form report   file report